Regulamin Sprzedaży i Reklamacji w Martex Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

 § 1. [Zastosowanie]

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży i Reklamacji [dalej jako „Regulamin”] stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Martex  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku ul.  Sosnowa 7, 44-203 Rybnik, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000412280, numer NIP: 642246043, kapitał zakładowy: 4.500.000,00 zł, [dalej jako „Sprzedawca”], a nabywcami jej towarów [dalej jako „Klient”], z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Regulamin stosuje się również do umów zawieranych z Klientami, którzy nabywają od Sprzedawcy towar dla celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową- konsument- o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego nie stanowią inaczej.

 

§ 2. [Formy sprzedaży]

 1. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio w punktach sprzedaży Sprzedawcy, poprzez   zamówienia telefoniczne, lub faxem, lub na stronie firmowej www.martex-rybnik.pl, poprzez katalog on-line.

 

§ 3. [Cena i warunki płatności]

 1. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw muszą wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru bez jakichkolwiek innych świadczeń, chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej.
 2. Przy dokonywaniu zamówień telefonicznie, faxem lub poprzez stronę firmową, Klient posiadający hasło oraz login do katalogu on-line trzy pierwsze transakcje muszą zostać dokonane na zasadzie płatności „za obraniem”.
 3. Klient ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar poprzez zapłatę w kasie Sprzedawcy, za pomocą karty płatniczej (np. debetowej, kredytowej), przelewem, lub poprzez odroczone terminy płatności na podstawie odpowiedniej umowy handlowej.
 4. Jeżeli Klient jest zainteresowany uzyskaniem terminu odroczonej płatności, jest zobowiązany złożyć Sprzedającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zawrzeć umowę handlową.
 5. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub faxem lub mailem o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy, wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania, zmianie formy prowadzonej działalności, jej nazwy lub właścicieli/wspólników/ akcjonariuszy, istotnej zmianie majątkowej firmy wpływającej na jakość ustanowionych zabezpieczeń (np. sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa o znacznej wartości w odniesieniu do wszystkich składników przedsiębiorstwa, lub zaciągnięcie zobowiązania o takiej wartości).
 6. Klient upoważnienia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta i wysłania ich wraz z towarem.
 7. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów, oraz wstrzymaniem wszelkich udzielonych kredytów kupieckich lub innych bonusów przyznanych Klientowi. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 8. Przez opóźnienie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się dokonanie przez Klienta, lub na inny podmiot na jego rzecz, zapłaty do kasy sprzedawcy lub na rachunek bankowy Sprzedawcy w taki sposób, że Sprzedawca może realnie korzystać z wpłaconych środków pieniężnych w dopiero po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT.

 

§ 4.[Terminy i inne warunki dostawy]
 1. Warunki i termin dostawy są indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do  realizacji, a   treść tych ustaleń stanowi konieczny element realizacji zamówienia Klienta.
 2. Wydanie towaru Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Klientowi lub przewoźnikowi, chyba, że w ramach ustaleń z Klientem zostanie wyraźnie wskazane, że w ramach sprzedaży Sprzedawca własnymi środkami dostarczy Klientowi towar do miejsca przez niego wskazanego- w takim przypadku wydanie towaru i przejście ryzyka następuje w momencie wydania go Klientowi w miejscu dostarczenia.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę następuje w sposób wyraźny. W razie kiedy świadczenie Sprzedawcy ma obejmować więcej niż tylko wydanie towaru Klientowi w lokalu Sprzedawcy, lub jeżeli cena sprzedaży ma być inna niż wskazana w Regulaminie przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę musi być wyraźne i nastąpić na piśmie lub mailem lub faxem. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, a nie obejmuje kosztów opakowania innego niż zwyczajowo przyjęte dla towarów danego rodzaju, ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku towarów do/u Klienta.
 4. Przewóz towarów z magazynów Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta o ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie lub faxem lub mailem.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Kupującym umowy sprzedaży - faktura VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Strony ustalą inaczej.
 7. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego przez przewoźnika lub środkami własnymi Sprzedawcy zobowiązany jest zbadać w sposób i w czasie zwyczajowo przyjętym czy dostarczony towar jest w stanie należytym i w umówionej ilości, oraz potwierdzić odbiór towaru, a jeżeli występują wady ilościowe lub jakościowe należy wskazać je w protokole odbioru podpisanym przez Klienta i przewoźnika. W braku sporządzenia protokołu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki/wadę towaru/ transportu, chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. Sprzedawca jest również zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w towarze- pomimo sporządzenia protokołu odbioru- w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w jakim za szkodę odpowiedzialny jest przewoźnik.

 

§ 5. [Zwrot lub zamiana zakupionych towarów]

 1. Klient może zwrócić w określonym czasie zakupiony towar bez podania przyczyny o ile zostanie to ustalone w sposób wyraźny na piśmie, faxem lub mailem ze Sprzedawcą, przy czym postanowienie niniejsze nie wyłącza uprawnień Klienta przyznanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, Klient na własny koszt prześle Sprzedawcy towar, który musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W razie przesłania towaru w innym stanie i opakowaniu Sprzedawca może go nie przyjąć i odesłać Klientowi na jego koszt.

 

§ 6. [Zastrzeżenie prawa własności]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie własności towaru na Klienta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności (589 KC ).
 2. Klient do czasu całkowitej spłaty należności za pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Klient obowiązany będzie do jej wyrównania.
 3. Przez zapłatę wszelkich należności należy rozumieć przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych pokrywających w szczególności cenę sprzedaży, transportu, dodatkowego opakowania na czas transportu, załadunku i rozładunku, odsetek za opóźnieni, w sposób który zapewni Sprzedawcy możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami.

 

§ 7. [Reklamacje/gwarancja/ rękojmia]

 1. Postanowienia niniejszego § regulują uprawnienia Klienta wynikające z gwarancji jak i rękojmi , a także z niezgodności towaru z umową w przypadku kiedy Klient jest konsumentem, i modyfikują one względnie obowiązujące postanowienia aktów prawnych odnoszących się do przedmiotowej materii, przy czym nie wyłączają one uprawnień Klienta wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 2. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu, należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, do Działu Reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi rozpatrzenie reklamacji przez Dział Reklamacji Sprzedawcy.
 3. W razie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z żądaniem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z reklamacją mogą zostać wstrzymane, a jakiekolwiek terminy obowiązujące Sprzedawcę ulegają zawieszeniu i biegną dalej po uzupełnieniu wymaganych danych.
 4. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności numer dokumentu zakupu; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub objawów jej towarzyszących. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w którym wadliwy towar został zamontowany, a w szczególności marka; model; rocznik, numer VIN; przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki., a także wskazanie jakiego rozwiązania oczekuje Klient.
 5. W ramach roszczeń reklamacyjnych Klient może domagać się nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, a w przypadkach przewidzianych prawem (w szczególności jeżeli naprawa lub wymiana byłaby niemożliwa) żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. O ostatecznym sposobie usunięcia wady (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) decyduje Sprzedawca mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania informacji od jakiegokolwiek podmiotu którego informacje są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności Producenta lub innego podmiotu od którego Sprzedawca nabywa towar (importera itp.).
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 (dwa) tygodnie od dostarczenia Sprzedawcy wszelkich niezbędnych materiałów/ dokumentów, a jeżeli Sprzedawca stwierdzi konieczność dostarczenia mu reklamowanego towaru, również od dostarczenia tegoż towaru. Do w/w terminu nie wlicza się okresów wskazanych w ust. 6 powyżej. W razie uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby wykonać roszczenie reklamacyjne w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 3 tygodnie od końca terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. Postanowienia ust. 6 stosuje się.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad, które ujawniły się nie później niż w terminie jednego roku od dnia wydania towaru Klientowi, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzyma zgłoszenie reklamacyjne w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 9. W celu dochodzenia roszczeń reklamacyjnych Klient jest zobowiązany przesłać- na swój koszt i ryzyko- Sprzedawcy wadliwy towar, jeżeli Sprzedawca zgłosi taką potrzebę. W razie uwzględnienia roszczeń reklamacyjnych Sprzedawca zwróci Klientowi uzasadnione i udokumentowane koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy i na swój koszt odeśle towar do Klienta.
 10. W przypadku zwrotu części towarów, Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od kwoty podlegającej zwrotowi Klientowi kwoty odpowiadającej wartości towarów zatrzymanych przez Klienta.
 11. W odniesieniu do roszczeń Klienta- konsumenta Sprzedawca ustala następujące warunki reklamacji opartej na niezgodności towaru z umową:

a) okres odpowiedzialności Sprzedawcy wynosi 2 lata od dnia wydania towaru Klientowi,

b) termin na zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową wynosi 2 miesiące od
wykrycia wady,

c) termin na ustosunkowanie się do reklamacji Klienta wynosi 2 tygodnie od otrzymania żądania Konsumenta.

12.  Gwarancja udzielana przez Sprzedawcę jest udzielana wyłącznie na zasadach określonych przez Producenta  
towaru, przy czym w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu decydujący jest Regulamin

 § 8. [Zakres odpowiedzialności]

 1. Ewentualne roszczenia Klienta związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Klienta ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.
 2. W razie niezachowania terminów zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych wskazanych w Regulaminie Klient traci uprawnienia przysługujące mu na podstawie gwarancji, rękojmi, niezgodności towaru z umową lub jakichkolwiek innych przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem, złym montażem lub wynikających z normalnego zużycia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.
 4. Postanowienia niniejszego § nie uchybiają bezwzględnie obowiązującymi przepisom prawa.

 

§ 9. [Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe]

Ewentualne spory mogące wyniknąć na podstawie zawartej umowy sprzedaży, czy też usługi transportu z nią związanej, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy według obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

§ 10. [Ochrona danych osobowych]

Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodni z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Martex sp. z o.o [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 1 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: biuro@martex-rybnik.pl , na adres firmy lub pod numer faksu 32 423 14 30. W przypadku gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.

 

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
 2. O ewentualnych zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje i wskazuje je na swojej stronie internetowej www.martex-rybnik.pl przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.
 3. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem przed jej zawarciem umowy.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym zmiana jest skuteczna w odniesieniu do zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 3 zdanie pierwsze.
 5. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Sprzedawcy z dnia 30 października 2012r. i znajduje zastosowanie do zamówień przyjętych do realizacji począwszy od dnia 10 listopada 2012r. 
 
Martex - Strona główna